Thursday, December 17, 2009

Photoshop இல் Cool Wallpaper

அன்பு நண்பர்களே ,
இன்று photoshop இல் அழகான wallpaper செய்வது எப்படி என்று பார்போம்.


முதலில் Photoshop  திறந்து File->New வை click செய்யவும். கீழ் கண்ட படத்தின் உதவியுடன் Height, Width அதாவது படத்தின் உயரம் மற்றும் அகலத்தை குறிப்பிட்டு OK button அழுத்தவும்.
இப்போது கருப்பு வண்ணத்தை தேர்வு செய்யவும், பிறகு Paint Bucket Tool லை தேர்வு செய்து, புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட வெள்ளை படத்தின் மீது click செய்யவும்.இப்போது புதிய Layer ஒன்றை உருவாக்க Layers Tab -> Add New Layer click செய்யவும்.


புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட  லேயர் மீது  கருப்பு வண்ணத்தை Paint Bucket Tool உதவியுடன் ஊற்றவும்.


இப்போது Foreground Color கருப்பும் Background Color Grey select செய்யவும்.


Filter -> Render -> Fibers Click செய்யவும்.


Variance 17.0, Strength 12.0 Enter செய்து OK button click செய்யவும்.இப்போது Filter->Blur -> Motion Blur select செய்யவும்.Angle : -90 degree மற்றும்  Distance 999 Pixels select செய்து OK button click செய்யவும்.இப்போது Layer 1 Double click செய்யவும்.

 

Blending Options Window வில் Gradient Overlay select செய்து Blend Mode->Overlay select செய்யவும்.இப்போது Gradient Dropdown மீது Click செய்யவும்.
Spectrum Color pallet click செய்து OK Button அழுத்தவும். Layer Style OK button அழுத்தவும்.


Losso Tool லின் உதவியுடன் கீழே குறிப்பிட்டதை போல செலக்ட் செய்யவும்
இப்போது Layer -> Layer Mask->Reveal Selection Select செய்யவும்.
செய்தால் கீழே காணப்படும் படம் போன்று உங்கள் படம் இருக்க வேண்டும்.

பிறகென்ன,
தங்கள் கற்பனையே எல்லை. வேறு வண்ணங்களுடன்  முயற்சி செய்து பாருங்கள்.

அடுத்த பதிவில் சந்திப்போமா.....

Wednesday, December 16, 2009

Dr. APJ Abdul Kalaam's Speech in Hyderabad


Why is the media here so negative?

Why are we in India so embarrassed to recognize our own strengths, our achievements? We are such a great nation. We have so many amazing success stories but we refuse acknowledge them--- Why?

We are the first in milk production.
We are number one in Remote sensing satellites.
We are the second largest producer of wheat.
We are the second largest producer of rice.
Look at Dr. Sudarshan , he has transferred the tribal village into a self-sustaining, self-driving unit.

There are millions of such achievements but our media is only obsessed in the bad news and failures and disasters.

I was in Tel Aviv once and I was reading the Israeli newspaper. It was the day after a lot of attacks and bombardments and deaths had taken place. The Hamas had struck. But the front page of the newspaper had the picture of a Jewish gentleman who in five years had transformed his desert into an orchid and a granary. It was this inspiring picture that everyone woke up to. The gory details of killings, bombardments, deaths, were inside in the newspaper, buried among other news.

In India we only read about death, sickness, terrorism, crime.

Why are we so NEGATIVE?

Another question: Why are we, as a nation so obsessed with foreign things? We want foreign TVs, we want foreign shirts. We want foreign technology.

Why this obsession with everything imported. Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? I was in Hyderabad giving this lecture,when a 14 year old girl asked me for my autograph. I asked her what her goal in life is. She replied: I want to live in a developed India . For her, you and I will have to build this developed India . You must proclaim. India is not an under-developed nation; it is a highly developed nation.

Do you have 10 minutes? Allow me to come back with a vengeance.

Got 10 minutes for your country? If yes, then read; otherwise, choice is yours.
YOU say that our government is inefficient.
YOU say that our laws are too old.
YOU say that the municipality does not pick up the garbage.
YOU say that the phones don't work, the railways are a joke,
The airline is the worst in the world, mails never reach their destination.
YOU say that our country has been fed to the dogs and is the absolute pits.

YOU say, say and say. What do YOU do about it?

Take a person on his way to Singapore . Give him a name - YOURS. Give him a face - YOURS. YOU walk out of the airport and you are at your International best. In Singapore you don't throw cigarette butts on the roads or eat in the stores.... YOU are as proud of their Underground links as they are. You pay $5 (approx. Rs. 250) to drive through Orchard Road (equivalent of Mahim Causeway or Pedder Road ) between 5 PM and 8 PM. YOU come back to the parking lot to punch your parking ticket if you have over stayed in a restaurant or a shopping mall irrespective of your status identity... In Singapore you don't say anything, DO YOU?

YOU wouldn't dare to eat in public during Ramadan, in Dubai .
YOU would not dare to go out without your head covered in Jeddah .
YOU would not dare to buy an employee of the telephone exchange in London at 10 pounds ( Rs.650) a month to, 'see to it that my STD and ISD calls are billed to someone else.'
YOU would not dare to speed beyond 55 mph (88 km/h) in Washington and then tell the traffic cop,'Jaanta hai main kaun hoon (Do you know who I am?). I am so and so's son. Take your two bucks and get lost.'

YOU wouldn't chuck an empty coconut shell anywhere other than the garbage pail on the beaches in Australia and New Zealand .
Why don't YOU spit Paan on the streets of Tokyo ? Why don't YOU use examination jockeys or buy fake certificates in Boston ??? We are still talking of the same YOU.
YOU who can respect and conform to a foreign system in other countries but cannot in your own. You who will throw papers and cigarettes on the road the moment you touch Indian ground. If you can be an involved and appreciative citizen in an alien country, why cannot you be the same here in India ?

Once in an interview, the famous Ex-municipal commissioner of Bombay , Mr. Tinaikar , had a point to make. 'Rich people's dogs are walked on the streets to leave their affluent droppings all over the place,' he said. 'And then the same people turn around to criticize and blame the authorities for inefficiency and dirty pavements. What do they expect the officers to do? Go down with a broom every time their dog feels the pressure in his bowels? In America every dog owner has to clean up after his pet has done the job. Same in Japan . Will the Indian citizen do that here?' He's right. We go to the polls to choose a government and after that forfeit all responsibility.

We sit back wanting to be pampered and expect the government to do everything for us whilst our contribution is totally negative. We expect the government to clean up but we are not going to stop chucking garbage all over the place nor are we going to stop to pick a up a stray piece of paper and throw it in the bin.
We expect the railways to provide clean bathrooms but we are not going to learn the proper use of bathrooms.
We want Indian Airlines and Air India to provide the best of food and toiletries but we are not going to stop pilfering at the least opportunity. This applies even to the staff who is known not to pass on the service to the public. When it comes to burning social issues like those related towomen, dowry, girl child! and others, we make loud drawing room protestations and continue to do the reverse at home. Our excuse?
'It's the whole system which has to change, how will it matter if I alone forego my sons' rights to a dowry.' So who's going to change the system? What does a system consist of ? Very conveniently for us it consists of our neighbours, other households, other cities, other communities and the government. But definitely not me and YOU.
When it comes to us actually making a posit ive contribution to the system we lock ourselves along with our families into a safe cocoon and look into the distance at countries far away and wait for a Mr.Clean to come along work miracles for us with a majestic sweep of his hand or we leave the country and run away. Like lazy cowards hounded by our fears we run to America to bask in their glory and praise their system. When New York becomes insecure we run to England .. When England experiences unemployment, we take the next flight out to the Gulf. When the Gulf is war struck, we demand to be rescued and brought home by the Indian government. Everybody is out to abuse and rape the country. Nobody thinks of feeding the system. Our conscience is mortgaged to money.

Dear Indians, The article is highly thought inductive, calls for a greatdeal of introspection and pricks one's conscience too.... I am echoing J. F. Kennedy 's words to his fellow Americans to relate to Indians.....

'ASK WHAT WE CAN DO FOR INDIA
AND DO WHAT HAS TO BE DONE TO MAKE INDIA
WHAT AMERICA AND OTHER WESTERN COUNTRIES ARE TODAY'

Lets do what India needs from us.

Thank you,

Dr. Abdul Kalaam

Tuesday, December 15, 2009

Chapter 1: Windows, Apache, MySQL, PHP - அடித்தளம் - Basics

வணக்கம்,
PHP கற்று கொள்வதற்கு   HTML 'லில் தேர்ச்சி தேவை இன்று,

WAMP Server மென்பொருளை server setup செய்வது எப்படி என்பதை பார்போம்.

The Pre requisties for learning PHP is Basics of HTML. I assume that you posses it. today lets see how to setup a development environment using WAMP Server.

WAMP என்றால் என்ன? What is WAMP?


W
- Windows / L - Linux Operating System - கணினியின் Hardware மற்றும் கணினியை பயன்படுத்தும் நபரின் (User) இடைநிலையாய் செயல்படும் மென்பொருள் . Windows, Microsoft நிறுவனத்தின் தயாரிப்பு. Linux, Open Source

Operating systems act as an Interface between Computers hardware and the user.

A - Apache Web Server - இணையத்தளத்தில் காணப்படும் வலை தளம் (website) மற்றும்அதனுள் இருக்கும் வலை மடல்கலை (web pages) சேமித்து வைக்கவும், வலைதளத்திற்கு அனுப்ப படும் தேவையை பூர்த்தி செய்யவும் பயன்படும் மென்பொருள். இது Windows இன் உதவியுடன் இயங்கும் . இம்மென்பொருளை Web Server என்று கூறுவார்கள்.

Apache, a famous open source web server from the Apache foundation. a web server is used to host web pages/web applications. It delivers content such as web pages. it runs on an operating system (Windows/Linux).

M
- MySQL Database Software - வலைதளத்திற்கு பதிவேடாக பயன் படும் மென் பொருள். Dynamic website with persistent data என்று கூறப்படும் நிலையான தோற்றம் மற்றும் தகவல் இல்லாத, தளத்தை பயன் படுத்தும் நபரின் விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு தன் நிலையை மாற்றி கொள்ளும் தன்மை உடைய இணையதளத்தை உருவாக்க பயன்படும். இம்மென்பொருளை Back End software என்று கூறுவார்கள் . தளத்தின் அனைத்து தகவல்கள் இம்மென்பொருளில் சேமித்து வைக்கப்படும்.

MySQL is a popular open source database software. MySQL is used to create dynamic websites with persistent data (i.e. website can remember previous version of data). Data
s are stored in table format. This is also known as the back end of a web services.

P - PHP Server Side Scripting Language - வலை தளத்தை பயன்படுத்தும் நபரால் அனுப்படும் தகவல்களை உள் வாங்கி, நபரின் தேவையை அறிந்து, தேவைக்கேற்ற தகவல்களை அளிக்கும் வல்லமையை நம் தளத்திற்கு அளிக்க பயன் படும் மென்பொருள். கட்டமைப்பு வரிகள் மூலம் விதிமுறைகளை உருவாக்கி தளம் எப்படி செயல் படவேண்டும் என்ற விதி முறைகளையும், பதிவேட்டை எப்படி பயன் படுத்துவது என்ற விதிமுறைகளையும் , தகவல்களை எப்படி சேமிப்பது என்ற விதிமுறைகளையும் உருவாக்க பயன் படும் மென்பொருள். இதை Front End என்று கூறுவார்கள்.

PHP is a Server side scripting language. the behavior of the website is defined in the server using server side scripting languages. The role of a PHP program in a server will be like, to get the users request Process it and send the response to the user. This is also know as the front end of a web services. other front end examples are JSP,ASP etc.

WAMP
Server Setup

இவ்வனைத்து மென்பொருளையும் தனி தனியே install மற்றும் Assemble செய்வது சற்று கடினமான வேலை.

Installing each softwares and assembling them to work is a bit tough for newbies. so we're recommending you to download the WAMP server and install it to your system.

சுலபமாக WAMP Server download செய்து install செய்தால் போதுமானது. இதை செய்ய

முதலில் : மென்பொருளை Download செய்யவும்
http://www.wampserver.com/en/download.phpDownload செய்த wampserver2.0i.exe double click செய்து கணினிஇல் install செய்யவும்.
(install செய்ய தெரியவில்லை என்றல் Next, Yes, Unblock ஆகிய button click செய்தால் போதுமானது)

install முடிந்தவுடன் தங்களது desktop இல் WampServer Icon இருக்கும். அதை double click செய்யவும்.

After Installation double click the Wamp Server icon on your desktop.


double click செய்ததும், System Tray இல் WAMP Server இயங்குவதை காணலாம்.
you can see the WAMP server running in your system tray.


இப்போது Server இயங்கிகொண்டு இருக்கிறது. இதை உறுதி படுத்த Internet Explorer அல்லது Firefox அல்லது தங்களுக்கு பிடித்தமான Web Browser Open செய்து, Address Bar இல் http://localhost என்று டைப் செய்து [Enter] அழுத்தவும். கீழ்கண்டவாறு தங்களது Screen இருந்தால் WAMP Server வெற்றிகரமாக install செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை உறுதி செய்யலாம்.

To confirm the WAMP server installation, open you faviourit browser and type "http://localhost" is the address bar. If you see the following web page, your brand new shiny WAMP server is up and Running.

இப்போது PHP இல் Web Programming செய்வதற்கான களம் தயாராக உள்ளது. அடுத்த பதிவில் Basic PHP Program பார்க்கலாம்.We've done the basic setup for our PHP development environment. Thats it for today. In next post we'll see the basic PHP Programming concepts.

நன்றி.

Monday, December 14, 2009

வணக்கம் - Welcome

அன்பு வருங்கால இந்தியாவின் தூண்களை, எங்கள் வலை பதிவிற்குவரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் .

வெறும் கணினிஇல் பொறியியல் மற்றும் மென் பொருள் கட்டமைப்புபொறியியல் படித்தால் மட்டும் போதாது என்பது தவிர்க்க முடியாத உண்மை.

நகர சூழலில் இருந்து பொறியியல் கற்று தேர்ந்த மாணவ மாணவிகளுக்குகிடைக்கும் அனுபவம் மற்றும் ஆராயும் தன்மை தமிழகத்தின் இதர பகுதிகளில்இருந்து கணினியை பாடமாக படிக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு கிடைபதில்லை.

இந்த வலை பதிவு, மென்பொருள் துறையின் மிக பிரபலமான மற்றும் அதிகமாகஉபயோகிக்கபடும் மென்பொருள் (PHP, MySQL, Java, C and C++) மற்றும் அதன்கட்டமைப்பு வரிகளை எளிதில் புரிந்துகொள்ள ஏதுவாக அமையும் என்றநம்பிக்கையுடன் துவங்குகிறோம். எங்களால் இயன்றவரை உங்கள்சந்தேகங்களை தெளிவு படுத்த முயள்கிறோம்.

நன்றி

இப்படிக்கு ,
ஒளிமயமான இந்தியாவை உருவாக்க துடிக்கும் இளைய தலைமுறை.

English Version:

We are pleased to welcome our fellow Indians to our blog.

Just an engineering/computer degree is not enough in this competitive world. Students from remote places of Tamil Nadu and from Tamil medium background find it difficult to compete with students from city or with English medium background.

The reason: Students from other places of Tamil Nadu gets no encouragement or environment to talk in english. Has no option to update his knowledge on latest technologies.

The sad thing is , Each year about 2 lakh engineering students pass out and most of them are in the situation above mentioned.

We know that how much a student strives to earn his degree. But at last he/she is half way in and half way out. Unable to express his ideas in English or unable to understand the technology expressed in english.

We cannot blame our educational system. English is important.

This blog tries to explain the software technologies presently used in the industry (PHP, MySQL, C, C++ and Java) in tamil, you can also find english version for the same below. Most of the technologies explained here can help you find a decent job.

You can find many blogs doing the same, Tamil is special here. We are just giving it a try with hope that it will be useful to many dudes and dollies. Queries, Suggestions and corrections are welcome.

Jai Ho...